top of page

Sámi giellavahkku

Sámi giellavahkku

Áigodagas golggotmánu 24. - 30. b. 2022 (vahkku 43) lea sámi giellavahkkui Giellavahkku.

Sámi giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis.

Muhto manne? Vaikko leat áitojuvvon jávkamis, de sámegielat ain bissot. Doaivva lea. Sámiid gaskkas lea dihtomielalašvuohta giela ja giellaválljema ektui, ja eanet ja eanet olbmot válljejit searvat kurssaide oažžun dihtii giela ruovttoluotta maid min máttut leat massán.

Guovlluin gos sámegiella ii leat geavahuvvon sohkabuolvva dahje guovtti áiggi, de váldet dál nuorra rávisolbmot sámegiela ruovttoluotta ja geahččalit várrugasat addit dan viidáseappot mánáidasaset. Ođđa sámegielat sohkabuolva sámegielat mánáiguin bajásšaddá dál.


Dieđut leat vižžon samediggi.no neahtasiiddus.
Samisk språkuke

Sett av datoene 24. - 30. oktober 2022 (uke 43) til den samiske språkuka Giellavahkku. Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.


Mange spør seg hvorfor? På tross av stemplet som utrydningstruet, fortsetter de samiske språkene å klore seg fast. Det er håp. Det er en økende bevisthet blant samer om språk og språkvalg, og flere og flere velger å delta på kurs for å ta tilbake språket som generasjoner før dem mistet. I områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne samisk tilbake og forsøker forsiktig å gi det videre til sine barn. En ny generasjon med samisktalende barn vokser frem.

Både på norsk, svensk og finsk side av Sápmi opplever vi at storsamfunnet i større grad viser interesse og engasjement for samiske språk, og samer i alle land opplever større aksept for sin kultur og sine språk. Interessen for samisk samfunn er stort, og tidspunktet for en felles språkdugnad kunne ikke vært bedre.


Informasjon om samisk språkuke er hentet fra sametinget.no

Comments


bottom of page